Podrobný komentář k realitnímu zákonu

Pořiďte si podrobný komentář k reallitnímu zákonu zpracovaný JUDr. Tomášem Philippi, který je nejen spoluautorem daného zákona, ale též provozovatelem našeho Centra realitního vzdělávání a jeho hlavním lektorem.

Komentář přináší komplexní přehled nové právní úpravy realitního zprostředkování, a to nejen z pohledu teoretického výkladu, ale především se zaměřením na řešení praktických otázek jeho dopadu při poskytování realitních služeb.

Komentář je tedy určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou realitního zprostředkování jak po právní stránce, tak zejména pro ty, kteří skutečně poskytují služby realitního zprostředkování (tj. především pro samotné realitní zprostředkovatele), a prostřednictvím komentáře budou mít k dispozici široký a podrobný přehled o právech a povinnostech, jež jim nová právní úprava přináší.

Co přináší nový realitní zákon?

Zcela nová právní úprava, kterou přináší zákon o realitním zprostředkování, nově a komplexně nastavuje pravidla pro poskytování realitních služeb a především pro výkon realitního zprostředkování.

Mezi základní novinky patří zejména:


Seznamte se s realitním zákonem pro podrobnější přehled v nových pravidlech realitních služeb.

Co se rozumí realitním zprostředkováním?

Realitním zprostředkováním je nově každá činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy (tedy zejména smlouvy kupní, nájemní, apod.).

Z pohledu realitního zákona tedy není nadále důležité a rozhodné, které konkrétní činnosti realitní zprostředkovatel zájemci poskytne, ale podstatné je, zda je jejich konečným účelem zprostředkování uzavření realitní smlouvy.

Touto obecnou, avšak jinak jednoznačnou definicí, je pak možno samostatně posoudit každou situaci týkající se realitního zprostředkování, tedy zda tato naplňuje stanovený účel či nikoli.

Pro účely realitního zákona tedy nebude rozhodné, pokud by konkrétní osoba (zprostředkovatel) tvrdila, že pouze poskytla některou službu (například inzerci nebo prohlídky nemovitostí), ale že sama není realitním zprostředkovatelem a tedy, že se na ní realitní zákon nevztahuje.

Nebude totiž nutné posuzovat přesný obsah takové služby, způsob jejího poskytnutí anebo souvislost s ostatními poskytovanými službami, ale plně postačí a bude rozhodující, zda tato služba vědomě a jednoznačně směřovala k zákonem předpokládanému účelu, tedy ke zprostředkování uzavření realitní smlouvy. V takovém případě půjde bez dalšího o realitní zprostředkování, na které se realitní zákon vztahuje.


Kdo je realitním zprostředkovatelem?

Nově se za realitního zprostředkovatele považuje každý, kdo jako podnikatel poskytuje realitní zprostředkování.

Určujícím je pak spojení "jako podnikatel", na základě něhož není pro účely realitního zákona (a zejména z pohledu klientů takového zprostředkovatele) plně rozhodné, zda má poskytovatel realitních služeb živnostenské oprávnění k jejich poskytování, ale důležité je, zda vůči ostatním osobám vystupuje jako podnikatel, tedy jako realitní zprostředkovatel.

Pokud tedy kdokoli vystupuje tak, že v zájemcích vzbuzuje oprávněný dojem, že je realitním zprostředkovatelem, je z pohledu zákona považován za realitního zprostředkovatele (i když by neměl příslušné živnostenské oprávnění) a vztahují se na něj příslušná ustanovení realitního zákona.


Aktuálně | Realitní zákon | Přípravné kurzy | Realitní zkoušky | Zkoušky nanečisto | Školení makléřů | Lektoři | Kontakt
Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi
IČ: 66257603 | sídlem Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz
www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
2023 © Philippi
Aktuálně | Realitní zákon | Přípravné kurzy | Realitní zkoušky | Zkoušky nanečisto | Školení makléřů | Lektoři | Kontakt
Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi | IČ: 66257603 | Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz | datová schránka: idkgmdm
www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
2023 © Philippi